LAMP - Projekat zemljišne administracije i upravljanja
LAMP - Land Administration and Management Project
O Projektu LAMP

Projekat Zemljišne administracije i upravljanja

Projekat zemljišne administracije i upravljanja (LAMP) usmjeren je na poboljšanje efikasnosti u procesu prostornog planiranja, izdavanja dozvola i uknjižbe nekretnina.
Opis projekta, LAMP MNE 7647

Očekivane koristi sastoje se od: (a) povećanja aktivnosti na tržištu nekretnina, uključujući uticaj na vrijednost nekretnina i uticaj povećanog broja transakcija svih vrsta; (b) pojednostavljenje i povećanje efikasnosti urbanističkog planiranja i Projekta iznosi 22.491.000,00 €, od čega će Vlada Crne Gore participirati sa 11.491.000 €, a Ugovorom o zajmu za navedeni projekat predviđeno je da IBRD-i izdvoji 11.000.000,00 €. Projekat je postao efektivan dana 24.02.2009. godine. Institucije koje su nosioci aktivnosti su: Uprava za nekretnine (Ministarstvo finansija) i Ministarstvo održivog razvaja i turizma. Dokumenti koji definišu prava i obaveze interesnih strana su: Ugovor o zajmu i Dokument o ocjeni Projekta. Projekat traje 5 godina. Projekat se sastoji iz tri komponente: Komponenta ’A’ projekta, Uprava za nekretnine, Ministarstvo finansija. [Približno 71% ukupne vrijednosti projekta]. Komponenta ’B’ Poboljšanje procesa izrade planova i izdavanja dozvola. Ministarstvo održivog razvoja i turizma [Približno 24% ukupne vrijednosti projekta] i Komponenta ’C’ Upravljanje projektom. [Približno 5% ukupne vrijednosti projekta]. Ovom komponentom će se podržati Jedinica za koordinaciju projekta (PCU) da pomogne Ministarstvo održivog razvoja i turizma u implementaciji komponente B projekta i postojeća Jedinica za tehničke usluge (TSU) u okviru Ministarstvo Finansija koja je odgovorna za fiducijarnu kontrolu i upravljanje u sektoru nabavki.

  • Komponentu ‘B’ Projekta LAMP implementira Ministarstvo održivog razvoja i turizma
  • Kratak opis Komponente ‘B’ Projekta

Komponenta ‘B’ projekta sastoji se iz četiri podkomponente i to: Podkomponenta B1. definiše poboljsanje procesa planiranja i podrška Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podkomponent B.2: Poboljšanje procesa planiranja na nivou opština i završetak planova, Podkomponenta B3: Poboljsanje izdavanja gradjevinskih dozvola i inspekcijski nadzor i Podkomponenta B.4: Poboljsanje poslovnog okruženja.

  • Institucionalna organizacija Projekta LAMP.

Bazna dokumentacija Projekta je ’Ugovor o zajmu’ i ’Dokument o ocjeni Projekta’ (PAD). Dodatni uslovni dokumenat koji je uradjen i potpisan, a potreban za realizaciju projekta posebno za Komponentu ’B’ je ’Memorandum o razumjevanju’, koji reguliše odnose Opština i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po pitanju realizacije Projekta kao i međusobnih prava i obaveza između navedenih subjekata. Dokumentacijonu osnovu čine jos i ’Operativni priručnik Projekta’ i ’Indikatori učinka Projekta’.

 

Tijelo i institutucije koje vode projekat su: ’Upravljački komitet’ Projekta LAMP, Koordinatori komponenti A i B, PCU i TSU jedinica.

 

Aktivnosti na Projektu po pod-komonentama, B komponente projekta Zemljišne

administracije i upravljanja

U skladu sa prethodno navedenim podkomponentama, komponente ‘B’ Projekta LAMP, dalje u tekstu ukratko ćemo obraditi urađene aktivnosti .

  • Podkomponenta B1. definiše poboljšanje procesa planiranja i podrška Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U okviru ove podkomponente, sprovedena je tenderska procedura, ‘CQ’ metodom Svjetske Banke, za angažovanje konsultanta za Javnu kampanju, tenderska procedura je završena i na osnovu nje je raspisana tenderska procedura za Kampanju Podizanja Svjesnosti Javnosti (PAC), a vrijednost ugovora je 29 000,00 €.

Za sve trening aktivnosti koje su urađene u okviru ove pod komponente, logističku podršku i plan uradio je LAMP tim Ministarstva u koordinaciji sa Svjetskom Bankom. Uradjeno je i sedam studiskih posjeta u zemljama u regionu sa najboljom Evropskom praksom za potrebe prilgodjavanja Crnogorske pozitivne legislative sa procedurama Evropske Unije. Za potrebe podrške sektora Informacionih Tehnologija (IT) Ministarstva održivog razvoja i turizma, uradjena je analiza potreba hitne nabavke opreme za sektor Prostornog planiranja i to za Odjeljenje za lokalna planska dokumenta, Odjeljenje za državna planska dokumenta, Odjeljenju za pravna pitanja, kabinetu Pomoćnika Ministra. Nabavka IT opreme obuhvatila je nabavku novih računara za terenski rad i rad Radnih grupa (Note-book), personalnih računara (PC) kao i štampač formata A-3 i štampač formata A-4.

Urađena je podrška zakonodavnog okvira kroz izradu ‘Pravilnika za primjenu energetske efikasnosti u Prostornom planiranju. Tenderska procedura je završena i trenutno je u fazi potisivanja Ugovora. Urađena je i tenderska procedura i za izradu priručnika za Pejzažnu arhitekturu, trenutno se očekuje potpisvanje Ugovora i početak aktivnosti na izradi pruručnika za pejzažnu arhitekturu. U pripremi je programski zadatak za izradu priručnika za potrebe izrade Strateške procjene uticaja na planska dokumenta sa praktičnim primjerom za planski dokumenat za Obalno Područje. Ako se uzme u obzir izrada tri priručnika koji se rade u okviru Ministrstva održivog razvoja i turizma, a to su priručnici za: Stambene zone i sadržaje, Hotelske zone i sadržaje kao i prirurčnik za Javne površine i sadržaje, ukupan broj podzakonskih akata koji će biti donošen do kraja 2012. godine bit će šest, što će u mnogome doprinijeti kvalitetnijom izradom planske dokumentacije.

U okviru ove podkomponente je urađena tenderska procedura za podršku Univerzitetu – Arhitektonskom fakultetu Podgorica, medjutim Arhitektonski fakultet je zbog nezadovoljavajućeg izbora konsultanta zatražio da se ova preocedura trenutno zamrzne do konačne Odluke Savjeta Fakulteta.

  • Pod –komponent B.2: Poboljšanje procesa planiranja na nivou opština i završetak planova.

U okviru ove podkomponente u urađen je nastavak finansiranja za izradu Prostorno Urbanističkih Planova i Strateških Studija Procijene Uticaja za opštine Andrijevicu i Pljevlja. Za Opštinu Pljevlja i uplaćeno 72,949.00 €, a za Opštinu Andrijevicu 23,166.00€. Za potrebe koofinansiranja ovih planova urađena je komparativna analiza procedure nabavki domaćeg pozitivnog Zakonodavstva i Procedura nabavki Svjetske Banke kako bi se omogućilo koofinansiranje iz sredstava LAMP Projekta.Takođe su urađene terenske posjete ovim opštinama. Kao i u prethodnim slučajevima na sve aktivnosti Svjetska Banka daje saglasnost da bi proces mogao realizovati. U okviru ove podkomponente uradjena je kompletna tenderska procedura po ’QCBS’ metodi Svjetske Banke za izradu Prostorno Urbanističkih Planova i Strateške Studije Procijene Uticaja za opštine sjevernog i centralnog regiona Crne Gore (Cetinje, Danilovgrad, Bijelo Polje, Plav, Kolašin i Šavnik). Da bi se sprovela prethodno navedena procedura urađene se sledeće aktivnosti: urađeno je šest programskih zadataka u tri paketa, urađena pripremna tehnička dokumentacija, urađena Tenderska i Ugovorna dokumentacija, objavljeni su oglasi u domaćim i stranim medijima, urađeno više terenskih posjeta u svaku od navedenih opština i nakon toga je krenula procedura odabira Obrađivača Planova. Procedure QCBS je dvostepenog karaktera, odnosno procedura odabira Obrađjivača koristi metodu predkvalifikacija i formiranja kratke liste, nakon čega se bira najpovoljniji Obrađivač. Kompletna procedura urađena i za Opštine Cetinje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Plav izabran je obradjivač plana kompanija ‘Planet Cluster’ iz Španije dok je za Opštine Šavnik i Kolašin izabran obradjivač konzorcijum IBI-CAU’ (Kanadsko – Crnogorski konzorcijum).

Ukupna vrijednost tri Ugovora kojim se realizuje ova aktivnost je 1,604,841 eura. Uplata od 10 % po osnovu prethodno navedenih Ugovora uplaćena je obradjivačima planova čime je započeo njihov angažman.

Problematika koja se javila prilikom realizacije ovih Ugovora vezana je izradu PUP i SPU za Opštine Cetinje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Plav. Stav Ministrstva je bio, da zbog loše urađenih aktivnosti, (ocjenjenih od strane Opstinskih tijela i Ministarstva) na gore navedenim planovima, raskinu se Ugovori sa kompanijom Planet Cluster iz Španije. Medjutim nakon oktobarske misije Svjetske Banke u 2011. godini, na predlog eksperata Svjetske Banke ponudjena je alternativa da kompanija Planet Cluster ponudi podkonsultante iz Crne Gore koji bolje razumiju proces planiranja, naravno uz prethodnu saglasnost Ministarstva. Planet Cluster je ponudio dvije Planrske kuće kao podkonsultante (Montenegro Projekt za Bijelo Polje i Plav i Montecep za Cetinje i Danilovgrad), sa aktivnostima i promjenjenom dinamikom da se planski dokument završi do 31.12.2012 godine. Aktivnosti na izradi ovih planova nastavljeni su u skladu sa promjenjenom i zacrtanom dinamikom. Pitanje implementacije Ugovora za opštine Šavnik i Kolašin koji implementira ortačko društvo IBI-CAU, teče zadovoljavajućim putem, a dokumentacija vezana za izradu prve i druge faze vraćena je bila na doradu, koja je uradjena i proslijedjena ponovo na saglasnost. Ministarstvo tj. sektor za prostorno planska dokumenta prepoznao je problematiku i odlučilo da se iz svih institucija koje učestvuju u procesu formiraju radne grupe koje će pratiti rad na izradi planskog dokumenta, a da se pri tome ne izgubi na kvalitetu dokumenta koji se usvaja.

Takodje je u okviru ove pod komponente predvidjeno finansiranje izrade Prostorno Urbanističkog Plana i Strateška Studija Procijene Uticaja za Opštinu Nikšić. Tenderska procedura je u toku, odabrana je kratka lista sa šest firmi po QCBS metodi i očekuju se tehničke i finansiske ponude u sledećih mjesec dana nakon čega će se izabrati prvorangirani i potpisati Ugovor za implemtaciju. Problematika koja se javila je vezana za sporost rada Evaluacione komisije. Ministrstvo je prepoznalo slabe karike u ovom procesu i preuzelo korake za konstantno praćenje procesa evaluacije i na taj način ubrzlo proces. Aktivnost počinje sa prvom sljedećom tenderskom procedurom u martu i aprilu mjesecu 2012. godine.

Urađene su aktivnosti za kampanju ‘Podizanje nivoa svjesti Javnosti’ (PAC). Kampanja ‘Podizanja nivoa svjesti Javnosti’ predviđena je da traje tri godine. Trenutna aktivnost je izrada logoa za kampanju, izrada web sajta za projekat LAMP ( u toku marta mjeseca bit će puštena u rad test verzija), a takođe je u pripremi Strategija i acioni plan za cijelokupnu kampanju. Uradjena je nabavka hardvera i paket softvera, za jedanaest opština u Crnoj Gori i ista isporučena za Urbanistička odjeljenja čime se znatno poboljšao rad na bržem izdavanju Gradjevinskih dozvola i UT uslova.

U skladu sa preporukama Svjetske Banke urađen je pilot program primjene sistemskog softvera Ministrstva održivog razvoja i turizma na Opštinskom nivou radi daljeg povezivanja u jedinstven Geoportal na kojem će se nalaziti svi PUP-ovi i SPU-ovi za sve Opštine u Crnoj Gori.

Odabrane Pilot Opštine za ovaj program su Tivat i Bar. Sa zadovoljstvom moramo istaći da je sistem profunkcionisao u Opštini Tivat i tokom ove misije izvršiće se prezentacija istog.

U toku 2011 godine realizovane su trening aktivnosti predviđene su Trening planom, uz prethodnu saglasnost Svjetske Banke. Po osnovu ovog plana za 2011. godinu akcenat je bio stavljen na obuku u okviru koje obučeno 1042 učesnika u 35 radionica u svim opštinama u Crnoj Gori.

  • Podkomponenta B3: Poboljšanje izdavanja gradjevinskih dozvola i inspekcijskih poslova.

Projektnom aktivnosti u 2010. godini izvršilo se jačanje tehničke osposobljenosti inspekcijskih službi i pristupilo se nabavci 2 vozila. Kompletna tenderska procedura je urađena i potpisan je Ugovor u vrijednosti od 47000,00 € i isporučena vozila na ‘Hibridni pogon’. U toku 2012. godine uradjena je i nabavka IT opreme potrebne za rad na terenu inspekcijskih organa. Oprema je posebnih karakteristika jer u sebi sadrži GIS sistem i štampače A-4 formata koji radi na baterije, tako da se svi podaci mogu poslati u digitalnom formatu direktno sa terena kao i uručiti tzv. ‘Hard’ kopija zapisnika inspekciskog nadzora.

  • B.4: Poboljšanje poslovnog okruženja

Aktivnosti na ovoj podkomponenti trebale su otpočeti u toku 2012 godine, medjutim u toku poslednje misije predloženo je da s obzirom na činjenicu da se radi o približavanju države Crne Gore Evropskoj Uniji potrebno je ova sredstva realocirati za potrebe obuke Ministrstvu i opštinama.

  • Urađene aktivnosti na komponenti ’C’ Projekta ’Upravljanje Projektom’

Aktivnosti na ovoj komponenti definasane su osnovnim Planom nabavki i predstavljaju upravljačku i logističku podršku u funkcionisanju većine projekata koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom Bankom. Ove aktivnosti traju dužinom trajanja projekta i definišu se na samom njegovom početku. U okviru ove komponente angažovani su specijalisti koji radi pri PCU jedinici. Vrijednost utrošenih sredstava je 120 000,00 €. Po osnovu ovih ugovora izvršeno je angažovanje specijaliste za nabavke, kroz IC metodu nabavke Svjetske Banke. Utrošena sredstva po osnovu ovog Ugovora iznose 10 000 €. Izvršena je nabavka kancelarijskog materijala i IT opreme, kroz ’Shoping’ metodu i utrošena sredstva po osnovu ovog Ugovora iznose 11 000, 00 €. Takodje za potrebe aktivnosti na terenu, izvršena je nabavka vozila, kroz ’Shoping’ tendersku proceduru Svjetske Banke u iznosu od 47 000, 00 €. U okviru ove pod komponente izvršena je i tenderska procedura po pitanju angažovanja prevodioca Po osnovu ove aktivnosti angažovana su četiri prevodica, a utrošena sredstva po osnovu ovih Ugovora iznose 20 000, 00 €. U toku 2010. godine, urađene tenderska procedura po pitanju ’Socijalnog zadovljstva klijenata’. Za potrebe ’CQ’ metodu nabavke Svjetske Banke urađen je programski zadatak, pripremljena Tenderska i Ugovorna dokumentacija, objavljeni Oglasi u domaćim i stranim medijima, izvršena evaluacija i odabrana kompanija ’CEED’ za implementaciju ovog Ugovora, utrošena sredstva po osnovu ovog ugovora u 2010. godini iznose 11 000, 00 €. U okviru ove komponente, urađeni su mjesečni izvještaji za Ministrstvo finansija, kvartalni i status izvještaji za potrebe Svjetske Banke, pripremane i organizovane posjete (Kvartalne Misije) tima Svjetske Banke po pitanju realizacije projekta. Takodje je urađena i tenderska procedura za izbor Konsultanta za reviziju Projekta LAMP. Kompanija Bodo d.o.o. izvršila je reviziju i nalazi za LAMP projekat su bili pozitivni.

Na kraju želimo da istaknemo da Misija Svjetske Banke posmatra projekat u cijelosti i komponentu A, B i C. Moramo naglasiti da je tim LAMP odgovoran za implementaciju B i C komponente.

 

Koordinator komponente B projekta LAMP PCU Project Manager

Nikola Petrović . Petar Živković

This post is also available in: ENG